ગુલાબની પાંખડીઓ ( Rose petals )

ગુલાબની પાંખડીઓ ( Rose Petals ) Glossary |આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + ગુલાબની પાંખડીઓ રેસિપી( Rose Petals ) | Tarladalal.com Viewed 903 times

ગુલાબની સૂકી પાંખડીઓ (dried rose petals)
પાતળી લાંબી સમારેલી ગુલાબની પાંખડીઓ (shredded rose petals)