તલ ( Sesame seeds )

તલ નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, ગ્લોસરી , આરોગ્ય માટેના ફાયદા. Sesame Seeds in Gujarati Viewed 4347 times

કાળા તલ (black sesame seeds)
શેકીને પાવડર કરેલા તલ (roasted and powdered sesame seeds)
શેકેલા તલ (roasted sesame seeds)