તલ ( Sesame seeds, til )

તલ નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, ગ્લોસરી , આરોગ્ય માટેના ફાયદા. Sesame Seeds in Gujarati Viewed 2993 times

કાળા તલ (black sesame seeds, kala til)
શેકીને પાવડર કરેલા તલ (roasted and powdered sesame seeds)
શેકેલા તલ (roasted sesame seeds)