સોયાબીન ( Soyabeans )

સોયાબીન ( Soyabeans ) Glossary | Recipes with સોયાબીન ( Soyabeans ) | Tarladalal.com Viewed 1627 times

ઉકાળેલા સોયાબીન (boiled soyabeans)
પલાળેલા સોયાબીન (soaked soyabeans)