ફણગાવેલી વાલ ( Sprouted vaal )

ફણગાવેલી વાલ ( Sprouted Vaal ) Glossary | Recipes with ફણગાવેલી વાલ ( Sprouted Vaal ) | Tarladalal.com Viewed 1456 times

ઉકાળેલા ફણગાવેલા વાલ (boiled sprouted vaal)