તૂવરની દાળ ( Toovar dal )

તૂવરની દાળ ( Toovar Dal ) Glossary | Recipes with તૂવરની દાળ ( Toovar Dal ) | Tarladalal.com Viewed 1726 times

પલાળીને રાંધેલી તુવરની દાળ (soaked and cooked toovar dal)
પલાળેલી તુવરની દાળ (soaked toovar dal)