સલગમ ( Turnip )

સલગમ ( Turnip ) Glossary | Recipes with સલગમ ( Turnip ) | Tarladalal.com Viewed 1592 times

સમારેલા સલગમ (chopped turnip)
ખમણેલું સલગમ (grated turnip)
છોલેલું સલગમ (peeled turnip)
સ્લાઇસ કરેલું સલગમ (sliced turnip)
સલગમના ટુકડા (turnip cubes)
સલગમની પટ્ટીઓ (turnip strips)

Try Recipes using સલગમ ( Turnip )


More recipes with this ingredient....

turnip (11 recipes), sliced turnip (0 recipes), chopped turnip (1 recipes), turnip strips (0 recipes), turnip cubes (1 recipes), grated turnip (0 recipes), peeled turnip (0 recipes)

Categories