અડદની દાળ ( Urad dal )

અડદની દાળ ( Urad Dal ) Glossary | Recipes with અડદની દાળ ( Urad Dal, Split black lentils, Black gram dal ) | Tarladalal.com Viewed 1612 times


ઉકાળેલી અડદની દાળ (boiled urad dal)
પલાળેલી અડદની દાળ (soaked urad dal)