વાલ ( Vaal )

વાલ ( Vaal ) Glossary | Recipes with વાલ ( Vaal ) | Tarladalal.com Viewed 1783 times

પલાળેલા વાલ (soaked vaal)