પીળા સિમલા મરચાં ( Yellow capsicum, yellow bell pepper )

પીળા સિમલા મરચાં ( Yellow Capsicum ) Glossary | Recipes with પીળા સિમલા મરચાં ( Yellow Capsicum ) Viewed 1919 times

સમારેલા પીળા સીમલા મરચાં (chopped yellow capsicum)
આડા સમારેલા પીળા સીમલા મરચાં (diagonally cut yellow capsicum)
ગ્રીલ્ડ પીળા સિમલા મરચાં (grilled yellow capsicum)
સ્લાઇસ કરેલા પીળા સિમલા મરચાં (sliced yellow capsicum)
પીળા સિમલા મરચાંના ટુકડા (yellow capsicum cubes)
પીળા સિમલા મરચાંની ગોળ રીંગ (yellow capsicum rings)
પીળા સિમલા મરચાંની પટ્ટીઓ (yellow capsicum strips)

Try Recipes using પીળા સિમલા મરચાં ( Yellow Capsicum, Yellow Bell Pepper )


More recipes with this ingredient....

yellow capsicum, yellow bell pepper (123 recipes), yellow capsicum cubes (11 recipes), sliced yellow capsicum (18 recipes), grilled yellow capsicum (0 recipes), chopped yellow capsicum (21 recipes), diagonally cut yellow capsicum (0 recipes), yellow capsicum strips (4 recipes), yellow capsicum rings (1 recipes)

Categories