અગાર-અગાર ( Agar-agar )

અગાર-અગાર નો ઉપયોગ, ગ્લોસરી, રેસિપી ( Agar-Agar in Gujaarti ) Viewed 1834 times

સમારેલું અગાર-અગાર (chopped agar-agar)
વેનિલા ફલેવર્ડ અગાર-અગાર (vanilla flavoured agar-agar)