કાળી બીન ( Black beans )

કાળી બીન ( Black Beans ) Glossary |આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + કાળી બીન રેસિપી ( Black Beans ) | Tarladalal.com Viewed 1912 times

બાફેલા કાળા બીન્સ (boiled black beans)
પલાળેલા કાળા બીન્સ (soaked black beans)