છેડડાર ચીઝ ( Cheddar cheese )

છેડડાર ચીઝ ( Cheddar Cheese ) Glossary |આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + છેડડાર ચીઝ રેસિપી ( Cheddar Cheese ) | Tarladalal.com Viewed 1094 times

સમારેલું છેડડાર ચીઝ (chopped cheddar cheese)
ખમણેલું છેડડાર ચીઝ (grated cheddar cheese)
શાર્પ છેડડાર ચીઝ (sharp cheddar cheese)
સ્લાઇસ કરેલું છેડડાર ચીઝ (sliced cheddar cheese)

Categories