ખાવા યોગ્ય સજાવવાની વસ્તુઓ ( Edible garnishes )

ખાવા યોગ્ય સજાવવાની વસ્તુઓ ( Edible Garnishes ) Glossary |આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + ખાવા યોગ્ય સજાવવાની વસ્તુઓ રેસિપી ( Edible Garnishes ) | Tarladalal.com Viewed 697 times

ખાવા યોગ્ય રંગીન બોલ્સ (edible coloured balls)
ખાવા યોગ્ય રંગીન સ્ટાર્સ્ (edible coloured stars)
ખાવા યોગ્ય ચાંદીના બોલ્સ્ (edible silver balls)