ચકોતરો ( Grapefruit )

ચકોતરા શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Grapefruit in Gujarati Viewed 3571 times

સમારેલો ચકોતરો (chopped grapefruit)
ચકોતરાનો પલ્પ (grapefruit pulp)
ચકોતરાની ફાંક (grapefruit segments)