પારમેસાન ચીઝ ( Parmesan cheese )

પાર્મિઝેન ચીઝ ( Parmesan Cheese ) Glossary | આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + પાર્મિઝેન ચીઝ રેસિપી ( Parmesan Cheese ) | Tarladalal.com Viewed 942 times

સમારેલું પારમેસાન ચીઝ (chopped parmesan cheese)
ખમણેલું પારમેસાન ચીઝ (grated parmesan cheese)
પારમેસાન ચીઝના ટુકડા (parmesan cheese cubes)
પારમેસાન ચીઝ પાવડર (parmesan cheese powder)
પારમેસાન ચીઝની પટ્ટીઓ (parmesan cheese strips)
ઝીણું લાંબું સમારેલું પારમેસાન ચીઝ (shredded parmesan cheese)
સ્લાઇસ કરેલું પારમેસાન ચીઝ (sliced parmesan cheese)

Try Recipes using પારમેસાન ચીઝ ( Parmesan Cheese )


More recipes with this ingredient....

parmesan cheese (64 recipes), grated parmesan cheese (43 recipes), shredded parmesan cheese (0 recipes), chopped parmesan cheese (0 recipes), parmesan cheese strips (0 recipes), sliced parmesan cheese (0 recipes), parmesan cheese cubes (0 recipes), parmesan cheese powder (1 recipes)

Categories