પાઇન નટ્સ્ ( Pinenuts )

પાઇન નટ્સ્ ( Pinenuts ) Glossary | Recipes with પાઇન નટ્સ્ ( Pinenuts ) | Tarladalal.com Viewed 1233 times

સમારેલા પાઇન નટસ્ (chopped pinenuts)
શેકેલા પાઇન નટસ્ (roasted pinenuts)