પરવળ ( Snake gourd )

પરવળ ( Snake Gourd ) Glossary | Recipes with પરવળ ( Snake Gourd ) | Tarladalal.com Viewed 3462 times

સમારેલા પરવળ (chopped snake gourd)
સ્લાઇસ કરેલા પરવળ (sliced snake gourd)