શક્કરિયા ( Sweet potato )

શક્કરિયા શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Sweet Potato in Gujarati, Tarladalal.com Viewed 1960 times

બાફીને છૂંદેલા શક્કરિયા (boiled and mashed sweet potato)
બાફેલા શક્કરિયા (boiled sweet potato)
બાફેલા શક્કરકંદના ટુકડા (boiled sweet potato cubes)
સમારેલા શક્કરકંદ (chopped sweet potato)
ખમણેલા શક્કરિયા (grated sweet potato)
અર્ધ ઉકાળેલી શક્કરિયાની લાંબી સ્લાઇસ (parboiled sweet potato long slices)
સ્લાઇસ કરેલા શક્કરિયા (sliced sweet potato)
શક્કરિયાના ટુકડા (sweet potato cubes)
શક્કરિયાની ફીંગર્સ (sweet potato fingers)

Try Recipes using શક્કરિયા ( Sweet Potato )


More recipes with this ingredient....

sweet potato (71 recipes), sweet potato cubes (9 recipes), grated sweet potato (6 recipes), sliced sweet potato (4 recipes), boiled sweet potato (5 recipes), chopped sweet potato (0 recipes), boiled sweet potato cubes (1 recipes), boiled and mashed sweet potato (6 recipes), sweet potato fingers (3 recipes), parboiled sweet potato long slices (2 recipes)

Categories