જવ ( Barley )

જવ નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, ગ્લોસરી, આરોગ્ય માટેના ફાયદા (Barley in Gujarati) Viewed 4516 times

રાંધેલા જવ (cooked barley)
પલાળેલા જવ (soaked barley)