તાજા અંજીર ( Figs )

તાજા અંજીર શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Fresh Figs in Gujarati Viewed 984 times

સમારેલા અંજીર (chopped figs)
તાજા અંજીરના ટુકડા (fig cubes)
સ્લાઇસ કરેલા અંજીર (sliced figs)