તાજા શિંગોડા ( Fresh water chestnut )

તાજા શિંગોડા ( Fresh Water Chestnut ) Glossary |આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + તાજા શિંગોડા રેસિપી ( Fresh Water Chestnut ) | Tarladalal.com Viewed 2314 times

હલકા ઉકાળેલા શિંગોડા (blanched water chestnut)
બાફેલા શિંગોડા (boiled water chestnut)
સમારેલા શિંગોડા (chopped water chestnut)
અર્ધ બાફેલા શિંગોડા (par boiled water chestnut)
સ્લાઇસ કરેલા શિંગોડા (sliced water chestnut)
Water chestnut strips
Peel the waterchestnut and place it on a chopping board. Using a sharp knife, cut the waterchestnuts into 4 to 5 strips or as per required thickness vertically and use as required.

Related Links

શિંગોડાનો લોટ

Try Recipes using તાજા શિંગોડા ( Fresh Water Chestnut )


More recipes with this ingredient....

fresh water chestnut (40 recipes), water chestnut flour (31 recipes), sliced water chestnut (1 recipes), chopped water chestnut (2 recipes), blanched water chestnut (1 recipes), boiled water chestnut (0 recipes), par boiled water chestnut (0 recipes), water chestnut strips (1 recipes)

Categories