ફ્યુસિલી ( Fusilli )

ફ્યુસિલી ( Fusilli ) Glossary | Recipes with ફ્યુસિલી ( Fusilli ) | Tarladalal.com Viewed 1205 times

રાંધીને સમારેલી ફ્યુસિલી (cooked and chopped fusilli)
રાંધેલી ફ્યુસિલી (cooked fusilli)