જામફળ ( Guava )

જામફળ શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Guava in Gujarati language Viewed 1285 times

સમારેલું જામફળ (chopped guava)
જામફળના ટુકડા (guava cubes)
જામફળનો પલ્પ (guava pulp)
સ્લાઇસ કરેલા જામફળ (sliced guava)

Categories