કીવી ( Kiwi )

કીવી ( Kiwi ) Glossary | Recipes with કીવી ( Kiwi ) | Tarladalal.com Viewed 1267 times

સમારેલી કીવી (chopped kiwi)
કીવીના ટુકડા (kiwi cubes)
કીવીની સ્લાઇસ (kiwi slices)