સંતરાની રાઇંડ ( Orange rind )

સંતરાની રાઇંડ ( Orange Rind ) Glossary | આરોગ્ય માટેના ફાયદા + સંતરાની રાઇંડ રેસિપી ( Orange Rind ) | Tarladalal.com Viewed 1107 times

ખમણેલી સંતરાની છાલ (grated orange rind)