રંગૂનના વાલ ( Rangoon vaal )

રંગૂનના વાલ શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ , Rangoon Vaal in gujarati Viewed 1372 times

બાફેલા રંગૂનની વાલ (boiled rangoon na vaal)
અર્ધ ઉકાળેલા રંગૂનની વાલ (parboiled rangoon na vaal)
પલાળેલા રંગૂનની વાલ (soaked rangoon na vaal)