બર્ગર બન ( Burger buns )

બર્ગર બન ( Burger Buns ) Glossary | Recipes with બર્ગર બન ( Burger Buns ) | Tarladalal.com Viewed 1213 times

મલ્ટીગ્રેન બર્ગર બન્સ (multigrain burger buns)
ઘઉંના બર્ગર બન (whole wheat burger buns)