કૅન્ડ અનેનાસ ( Canned pineapple )

કૅન્ડ અનેનાસ ( Canned Pineapple ) Glossary | આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + કૅન્ડ અનેનાસ રેસિપી ( Canned Pineapple ) | Tarladalal.com Viewed 1712 times

કૅન્ડ અનેનાસના ટુકડા (canned pineapple cubes)
સમારેલા કૅન્ડ અનેનાસ (chopped canned pineapple)