સેલરી ( Celery )

સેલરી શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Celery Glossary, Recipes in Gujarati Viewed 3378 times

સમારેલી સેલરિ (chopped celery)
સ્લાઇસ કરેલી સેલરિ (sliced celery)