કૉફી ( Coffee )

કૉફી ( Coffee ) Glossary | Recipes with કૉફી ( Coffee ) | Tarladalal.com Viewed 1225 times

કાળી કૉફી (black coffee)
ઇનસ્ટંન્ટ કૉફી પાવડર (instant coffee powder)