સરગવાની શિંગ ( Drumstick )

સરગવાની શિંગ શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Drumstick in Gujarati language Viewed 3729 times

સમારેલી સરગવાની શિંગ (chopped drumstick)
સરગવાની શિંગના ટુકડા (drumstick pieces)