હક્કા નૂડલ્સ્ ( Hakka noodles )

હક્કા નૂડલ્સ્ ( Hakka Noodles ) Glossary |આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + હક્કા નૂડલ્સ્ રેસિપી ( Hakka Noodles ) | Tarladalal.com Viewed 2062 times

બાફેલા હક્કા નૂડલ્સ્ (boiled hakka noodles)
અર્ધ ઉકાળેલા હક્કા નૂડલ્સ્ (parboiled hakka noodles)