મિલ્ક ચૉકલેટ ( Milk chocolate )

મિલ્ક ચૉકલેટ ( Milk Chocolate ) Glossary |આરોગ્ય માટેના ફાયદા + મિલ્ક ચૉકલેટ રેસિપી ( Milk Chocolate ) | Tarladalal.com Viewed 738 times

સમારેલી મિલ્ક ચૉકલેટ (chopped milk chocolate)
ખમણેલી મિલ્ક ચૉકલેટ (grated milk chocolate)
પિગળાવેલી મિલ્ક ચૉકલેટ (melted milk chocolate)