મિક્સ ફળ ( Mixed fruits )

મિક્સ ફળ ( Mixed Fruits ) Glossary | Recipes with મિક્સ ફળ ( Mixed Fruits ) | Tarladalal.com Viewed 1199 times

સમારેલા મિક્સ ફળ (chopped mixed fruits)
મિક્સ ફ્રુટના ટુકડા (mixed fruit cubes)
સ્લાઇસ કરેલા મિક્સ ફળ (sliced mixed fruits)