મમરા ( Puffed rice )

કુરમુરા શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Puffed Rice in Gujarati Viewed 2371 times

જાડા મમરા (thick puffed rice)