ક્વિનોઆ ( Quinoa )

ક્વિનોઆ શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Quinoa in Gujarati language Viewed 2006 times

રાંધેલા ક્વિનોઆ (cooked quinoa)