કાચા કેળા ( Raw banana )

કાચા કેળા ( Raw Banana ) Glossary |આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + કાચા કેળા રેસિપી ( Raw Banana ) | Tarladalal.com Viewed 1911 times

બાફી છોલીને છૂંદેલા કાચા કેળા (boiled peeled and mashed raw banana)
સમારેલા કાચા કેળા (chopped raw banana)
ખમણેલા કાચા કેળા (grated raw banana)
અર્ધ ઉકાળીને આડા સમારેલા કાચા કેળા (parboiled and diagonally cut raw banana)
કાચા કેળાના ગોળ ટુકડા (raw banana roundels)
સ્લાઇસ કરેલા કાચા કેળા (sliced raw banana)

Related Links

સુરતી કાચા કાળા

Try Recipes using કાચા કેળા ( Raw Banana )


More recipes with this ingredient....

raw banana (87 recipes), sliced raw banana (6 recipes), grated raw banana (1 recipes), chopped raw banana (7 recipes), boiled peeled and mashed raw banana (3 recipes), parboiled and diagonally cut raw banana (1 recipes), surti raw banana (2 recipes), raw banana roundels (2 recipes)

Categories