સફેદ વટાણા ( Safed vatana )

સફેદ વટાણા શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ , Safed Vatana in Gujarati Viewed 2247 times

અર્ધ ઉકાળેલા સફેદ વટાણા (parboiled safed vatana)
પલાળેલા સફેદ વટાણા (soaked safed vatana)
ફણગાવેલા સફેદ વટાણા (sprouted safed vatana)