ટોફુ ( Tofu )

ટોફુ ( Tofu ) Glossary | Recipes with ટોફુ ( Tofu ) | Tarladalal.com Viewed 1343 times

સમારેલું ટોફૂ (chopped tofu)
ભૂક્કો કરેલા ટોફૂ (crumbled tofu)
સખત ટોફૂ (firm tofu)
તળેલું ટોફુ (fried tofu)
ખમણેલું ટોફૂ (grated tofu)
ઝીણું લાંબું સમારેલું ટોફૂ (shredded tofu)
સ્લાઇસ કરેલું ટોફૂ (sliced tofu)
ટોફુના ચોરસ ટુકડા (tofu cubes)
ટોફુની પટ્ટીઓ (tofu strips)

Try Recipes using ટોફુ ( Tofu )


More recipes with this ingredient....

tofu (103 recipes), tofu cubes (37 recipes), fried tofu (0 recipes), tofu strips (4 recipes), crumbled tofu (12 recipes), grated tofu (0 recipes), shredded tofu (0 recipes), chopped tofu (1 recipes), sliced tofu (1 recipes), firm tofu (1 recipes)

Categories