ટમેટાની પ્યુરી ( Tomato puree )

ટમેટાની પ્યુરી,નો ઉપયોગ, રેસિપિસ Tomato Puree in Gujarati Glossary | Viewed 2015 times