ઍવોકાડો ( Avocado )

ઍવોકાડો ग्लॉसरी |का उपयोग,स्वास्थ्य के लिए लाभ, रेसिपी ( Avocado in gujarati) Viewed 3382 times

ઍવોકાડોના ટુકડા (avocado cubes)
ઍવોકાડોનો પલ્પ (avocado pulp)
ઍવોકાડોની પટ્ટીઓ (avocado strips)
સમારેલું ઍવકાડો (chopped avocado)
છૂંદેલા ઍવોકાડો (mashed avocado)
Read how to make mashed avocado
સ્લાઇસ કરેલા ઍવોકાડો (sliced avocado)

Related Links

ઍવોકાડોનું તેલ

Try Recipes using ઍવોકાડો ( Avocado )


More recipes with this ingredient....

avocado (71 recipes), sliced avocado (6 recipes), avocado pulp (7 recipes), mashed avocado (10 recipes), chopped avocado (17 recipes), avocado strips (2 recipes), avocado cubes (9 recipes), Avocado Oil (1 recipes)

Categories