કાળા જેતૂન ( Black olives )

કાળા જેતૂન ગ્લોસરી, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Black Olives in Gujarati Viewed 4917 times

અડધા કાપેલા કાળા જેતૂન (black olive halves)
સમારેલા કાળા જૈતૂન (chopped black olives)
સ્લાઇસ કરેલા કાળા જૈતૂન (sliced black olives)
સ્ટફડ કાળા જૈતૂન (stuffed black olives)

Categories