મેયોનીઝ ( Mayonnaise )

મેયોનીઝ ( Mayonnaise ) Glossary | આરોગ્ય માટેના ફાયદા + મેયોનીઝ રેસિપી ( Mayonnaise ) | Tarladalal.com Viewed 4213 times

ઇંડા વગરનું મેયોનેઝ (eggless mayonnaise)
ગાર્લિક મેયોનેઝ (garlic mayonnaise)