મિક્સ મેવો ( Mixed nuts )

મિક્સ મેવો ( Mixed Nuts ) Glossary | Recipes with મિક્સ મેવો ( Mixed Nuts ) | Tarladalal.com Viewed 1177 times

કાપેલો મિક્સ મેવો (chopped mixed nuts)
ભૂક્કો કરેલો મિક્સ મેવો (crushed mixed nuts)
શેકીને સમારેલો મિક્સ મેવા (roasted and chopped nuts)
શેકેલો અને ભૂક્કો કરેલો મિક્સ મેવો (roasted and powdered mixed nuts)
શેકેલો અને સ્લાઇસ કરેલો મિક્સ મેવો (roasted and sliced mixed nuts)
શેકેલો મિક્સ મેવો (roasted mixed nuts)
સ્લાઇસ કરેલો મિક્સ મેવો (sliced mixed nuts)

Try Recipes using મિક્સ મેવો ( Mixed Nuts )


More recipes with this ingredient....

mixed nuts (252 recipes), chopped mixed nuts (161 recipes), roasted and chopped nuts (4 recipes), crushed mixed nuts (5 recipes), sliced mixed nuts (0 recipes), roasted mixed nuts (0 recipes), roasted and sliced mixed nuts (0 recipes), roasted and powdered mixed nuts (0 recipes)

Categories