સેવ ( Sev )

સેવ શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, What is Sev in Gujarati Viewed 2866 times

કાળા મરીની લીંબુાળી સેવ (black pepper lemon sev)
નાયલોન સેવ (nylon sev)