પીળી મીઠી મકાઇના કણસલા ( Sweet corn cob )

પીળી મીઠી મકાઇગ્લોસરી, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Sweet Corn Cob in Gujarati Viewed 960 times

ખમણેલી મીઠી મકાઇના કણસલા (grated sweet corn cob)
મીઠી મકાઇના ટુકડા (sweet corn cubes)
મીઠી મકાઇના ગોળ ટુકડા (sweet corn roundels)