ટેન્ડલી ( Tendli )

ટેન્ડલી શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Tendl in Gujarati Viewed 2020 times

સમારેલી ટીંડલી (chopped tendli)
સ્લાઇસ કરેલી ટીંડલી (sliced tendli)
ટીંડલીની રીંગ્સ્ (tendli rings)