પૌવા ( Beaten rice )

પૌવા , What is Poha in Gujarati |આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + પૌવા રેસિપી Viewed 4489 times

જાડા પૌવા (thick beaten rice)