પૌવા ( Beaten rice )

પૌવા , What is Poha in Gujarati |આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + પૌવા રેસિપી Viewed 4490 times

જાડા પૌવા (thick beaten rice)