બીટ ( Beetroot )

બીટ ગ્લોસરી, નો ઉપયોગ, બીટ રેસિપી ( Beetroot in Gujarati) Viewed 2343 times

ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ ના બીટ ,Beets

બીટ નું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ 64 હોય છે, જે મધ્યમ ગણાય છે. ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ (જી. આઇ.) એટલે, તમારા રોજના ખોરાકમાં રહેલીકાર્બોહાઈડ્રેટ ચુક્ત સામગ્રી તમારા રક્તમાં શર્કરાના સ્તરને કેટલી ઝડપથી વધારે છે તેનું ક્રમાંક હોય છે. ૦ થી ૫૦ ની નીચેનું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સધરાવતી સામગ્રીની ગણત્રી ઓછા જી. આઇ. માં થાય છે, ૫૧ થી ૬૯ ની વચેનું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ ધરાવતી સામગ્રીની ગણત્રી મધ્યમ જી. આઇ. માંથાય છે
અને ૭૦ થી ૧૦૦ ની વચેનું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ ધરાવતી સામગ્રીની ગણત્રી ઉચ્ચ જી. આઇ. માં થાય છે. ઉચ્ચ જી. આઇ. ધરાવતી સામગ્રી ડાયાબિટીસ અને વજન ઘટાડવા માટે ઉપયુક્ત નથી ગણાતી. બીટ જેવી સામગ્રીનું જી. આઇ. મધ્યમ હોય છે પણ એનું ગ્લાયસીમિક લોડ ઓછું હોય છે એટલે તે ડાયાબિટીસ અને વજન ઘટાડવા માટે ઉપયુક્ત છે.

બીટના ટુકડા (beetroot cubes)
બીટની પટ્ટીઓ (beetroot strips)
બાફેલા બીટ (boiled beetroot)
બાફેલા બીટના ટુકડા (boiled beetroot cubes)
બાફી છોલીને સમારેલું બીટ (boiled peeled and chopped beetroot)
બાફી છોલીને ખમણેલું બીટ (boiled peeled and grated beetroot)
સમારેલું બીટ (chopped beetroot)
ખમણેલું બીટ (grated beetroot)
સ્લાઇસ કરેલું બીટ (sliced beetroot)

Related Links

પીકલ્ડ બીટ

Try Recipes using બીટ ( Beetroot )


More recipes with this ingredient....

beetroot (206 recipes), sliced beetroot (8 recipes), chopped beetroot (26 recipes), grated beetroot (63 recipes), boiled beetroot (5 recipes), pickled beetroot (1 recipes), boiled peeled and grated beetroot (3 recipes), boiled peeled and chopped beetroot (6 recipes), beetroot cubes (12 recipes), boiled beetroot cubes (4 recipes), Beetroot Strips (0 recipes)

Categories